Hem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt

STYRELSE OCH ÖVRIGA LEDAMÖTER


         

Hedersledamöter
Till hedersledamot kan utses person, vilken gjort synnerligen stora insatser för föreningen. Hedersledamot väljs efter förslag av styrelsen å årsmöte varvid 2/3 röstmajoritet erfordras. Hedersledamot erlägger icke årsavgift.

Förste hedersledamot
HM Konung Carl XVI Gustaf

Hedersledamöter

Bankdirektör Ingegerd Berglöf-Stenberg
Fil.dr. Helena Forshell
Direktör Anders G:son Wiklund
Överste 1. Einar Lyth
Överstelöjtnant Lennart Pernstam
Fru Margret Resare
Överintendent Leif Thörnquist
Fru Maj-Lis Wiberg

Generalmajor Erik Rossander

Överste Bo Hugemark

ORDFÖRANDE Jan Mörtberg

Vice ordförande Peter L:son Björkman

Sekreterare Görgen Larsson

Skattmästare Gunnar Magnusson

Klubbmästare Bo Ohlson

Medlemsregistrerare Jan Larsson

Styrelsemedlemmar

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Sten Ekman

Lennart Hägg

Helena Martinsson

Tommy Åkesson

Christer Olsén


Självskriven ledamot Stefan Lundblad, museichef

Revisorer

Hans von Schreeb

Benny Svensson


Revisorssuppleant Jonathan Bexelius

Valberedning

Anders Carell, sammankallande

Bo Hugemark

Jan-Inge Svensson